بازدید شهردار شهر سامن از موزه صلح تهران

Samen-City

روز دوشنبه 7 مهرماه 1393 مهندس محمدرضا بشری شهردار شهر سامن استان همدان از موزه صلح تهران بازدید کردند.
همزمان با حضور شهردار سامن در موزه صلح تهران گواهی عضویت این شهر که به‌تازگی عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح شده‌اند، توسط تعدادی از جانبازان شیمیایی و داوطلبان موزه صلح تحویل شهردار این شهر شد.