حضور شرکت‌کنندگان كنفرانس بین‌المللی ايكوفوم در موزه صلح تهران

ICOFOMچهل و يكمين سمپوزيوم بین‌المللی كميته ايكوفوم (موزه شناسي) سازمان ايكوم (شوراي بین‌المللی موزه‌ها) با موضوع موزه شناسي و تقدس از ٢٣ الي ٢٧ مهرماه در تهران و به ميزباني موزه ملي ايران برگزار شد.

 

در بخش اول اين برنامه "رهیافت‌هایی به معنويت"، در بخش دوم "مکان‌های مقدس و معنويت بخشيدن به موزه‌ها" و در بخش سوم "موزه‌داری و تقدس" از موضوعات مطرح شده در اين اجلاس بودند.

 

 

چهل و يكمين سمپوزيوم بین‌المللی كميته ايكوفوم (موزه شناسي) سازمان ايكوم (شوراي بین‌المللی موزه‌ها) با موضوع موزه شناسي و تقدس از ٢٣ الي ٢٧ مهرماه در تهران و به ميزباني موزه ملي ايران برگزار شد.

 

در بخش اول اين برنامه "رهیافت‌هایی به معنويت"، در بخش دوم "مکان‌های مقدس و معنويت بخشيدن به موزه‌ها" و در بخش سوم "موزه‌داری و تقدس" از موضوعات مطرح شده در اين اجلاس بودند.


برخي از مديران موزه‌های سراسر دنيا، اعضاي هیئت‌مدیره ايكوفوم و اعضاي هیئت‌مدیره ايكوم ايران، موزه‌داران و دانشجويان موزه شناسي و مطالعات موزه از جمله شرکت‌کنندگان اين برنامه بودند. همچنين دو نماينده از سوي موزه صلح تهران در اين اجلاس شركت كردند.


موزه صلح تهران در روز پنجشنبه ٢٦ مهرماه ١٣٩٧ ميزبان حضور كليه شرکت‌کنندگان بود، كه به دو گروه تقسيم شده و پس از توضيحات راويان، از موزه بازديد به‌عمل آوردند.

 

ICOFOM-PIC

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3