تاریخچه جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و اقدامات سازمان ملل متحد (متن خلاصه شده)

نویسنده : دکتر شهریار خاطری

مترجم : -

توضیحات :   دانلود فایل

khateri2
جنگ شیمیایی عراق به روایت دکتر علی اکبر ولایتی

نویسنده : دکتر علی اکبر ولایتی

مترجم : -

تاریخ : May 1988

توضیحات :   دانلود فایل

velayati

 


تجارب پزشکی از روزهای اول بعد از حادثه بمباران شیمیایی سردشت

نویسنده : دکتر سید عباس فروتن

توضیحات :   دانلود فایل

forotan

 

سازمانهای غیر دولتی و مسئله منع کاربرد سلاحهای شیمیایی

نویسنده : دکتر شهریار خاطری

مترجم : -

توضیحات :   دانلود فایل

khateri