عنوان
بازدید دبیرستان دخترانۀ شهیدان مجتهدی از موزۀ صلح تهران روز شنبه 1393/12/09
بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی شایستگان از موزه صلح و برگزاری کارگاه آموزشی 1392/12/05
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید آوینی از موزه صلح 1392/11/30
بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی دخترانه شایستگان از موزه صلح
بازدید دانش آموزان مدارس، دبیرستان دخترانه علوی اسلامی، ابتدایی حضرت ولی عصر و امام حسین (ع)
بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه صابرین شاهد منطقه 1 تهران
بازدید دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی نورایمان منطقه 1 تهران
بازدید دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی شـایستگان استان قزوین از موزه صلح تهران
بازدید دانش‌آموزان هنرستان آزادگان منطقه‌1 تهران از موزه صلح
بازدید گروهی از دانش آموزان ناحیه 6 شهرداری منطقه 12 تهران
بازدید گروهی از دانش آموزان ناحیه 3 شهرداری منطقه 12 تهران
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه مهرگان
بازدید دانش‌آموزان دبستان ابتدایی پیشتـازان کامپیوتر ایران
دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی ربانی
بازدید مدرسه دخترانه ناحیه 6
بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمائی 15 خرداد
بازدید دانش آموزان مدرسه رفاه از موزه
بازدید مدرسه دخترانه شهدای سجادیان رودهن
بازدید دانش آموزان مدرسه حضرت قائم منطقه 12
بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی پانزده خرداد منطقه 12
بازدید دانش آموزان هنرستان دخترانه شهید آوینی
مدرسه شهید بهبهانی
مدرسه ابتدایی پسرانه شهید چمران منطقه 6 تهران
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه آینده سازان
بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدائی 17شهریور