حق بر صلح عادلانه


حق بر صلح عادلانه

نویسنده : گردآوری مجمع صلح اسلامی به اهتمام دکتر نادر ساعد

تاریخ : 1389

توضیحات : مجمع جهانی صلح اسلامی و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی   دانلود فایل

Hagh-bar-Solhe-3