برگزاری نخستین مدرسه پاییزه موزه صلح تهران

a-school-2017اولین مدرسه پاییزه موزه صلح تهران تحت عنوان «مدرسه پاییزه برای صلح‌سازان جوان» با حضور 14 تن از کنش‌گران و علاقه‌مندان صلح از 22 تا 25 آبان ماه 1396 در این موزه برگزار شد.

محتوای این کارگاه چهار روزه، چیستی صلح و خشونت، ارتباط بدون خشونت، حقوق بشر و شهروندی جهانی بوده که با در نظر گرفتن نیاز مخاطب و ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی جامعه طراحی و به شیوه مشارکتی برگزار شد.

اولین مدرسه پاییزه موزه صلح تهران تحت عنوان «مدرسه پاییزه برای صلح‌سازان جوان» با حضور 14 تن از کنش‌گران و علاقه‌مندان صلح از 22 تا 25 آبان ماه 1396 در این موزه برگزار شد.

 

محتوای این کارگاه چهار روزه، چیستی صلح و خشونت، ارتباط بدون خشونت، حقوق بشر و شهروندی جهانی بوده که با در نظر گرفتن نیاز مخاطب و ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی جامعه طراحی و به شیوه مشارکتی برگزار شد.


این کارگاه در پی پرداختن به نحوه تعامل با افکار و سلایق متفاوت و ظرفیت‌سازی برای پذیرش آراء متفاوت و در نهایت همزیستی مسالمت‌آمیز بود که با شبیه‌سازی موقعیت‌های گوناگون سعی در عملی کردن این هدف داشت.

 

در روز نخست این دوره شرکت‌کنندگان طی فعالیت‌های گروهی با یکدیگر و با برگزارکنندگان برنامه (موزه صلح تهران و بنیاد برگهوف) آشنا شده و سپس به بیان تصویر خود از صلح پرداختند. در ادامه مفاهیم مبنایی صلح و وضعیت متضاد آن یعنی خشونت، بررسی شده و در پایان روز چرخه شکل‌گیری یک درگیری، چگونگی پیشگیری از آن و راه‌حل میانجی‌گری، نقش، ویژگی‌ها و وظایف میانجی‌گر بررسی شدند. در پایان این روز شرکت‌کنندگان به تعیین قوانینی مختص به این کارگاه برای بهبود برگزاری آن در سه روز آینده پرداختند.


روز دوم کارگاه با ایفای نقش برای شرکت‌کنندگان در گروه‌های کوچک‌تر و بررسی مبحث ارتباط بدون خشونت شروع شد. در ادامه بازیگران تأثیرگذار در برقراری صلح در جوامع معرفی و به‌تفصیل بررسی شدند. بخش دوم این روز به فعالیت‌های مرتبط با مبحث تئاتر تعاملی که در پی بررسی و نمایش تأثیر رفتار افراد بر یکدیگر و بر جامعه است اختصاص داشت.


در ابتدای روز سوم سناریویی مبتنی بر سرگذشت واقعی یک فرد در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده شده و سپس با ایفای نقش‌ها و گفتگو و مذاکره، درک شرایط افراد مختلف تمرین شد. پس از آن افراد فعالیت «جزیره» را تمرین کردند که هدف شبیه‌سازی شرایط جامعه، نحوه اداره آن، چگونگی تأمین منافع مشترک و تلاش جمعی برای حل مشکلات را دنبال می‌کند.


بخش پایانی این روز، تمرین تعامل و گفتگوی میان‌فرهنگی با تقسیم‌بندی شرکت‌کنندگان به دو گروه متفاوت با قوانین، ارزش‌ها و منافع خاص خود بود.


روز چهارم به مبحث شهروندی جهانی و بررسی نکات آن اختصاص داشت. در پایان این روز شرکت‌کنندگان و تسهیلگران دریافت خود از برنامه، نقاط ضعف و قوت دوره و نحوه ارتباط در آینده را بررسی کرده و سپس گواهی افراد به آن‌ها تقدیم شد.

a-school-1-2017

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3