بازدید دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور

PNU

گروهی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نورتهران، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 91 از موزه صلح تهران بازدید کردند.

پس از این بازدید در نشستی با حضور این دانشجویان، استاد مربوطه آقای دکتر زحمتکش و راهنمایان موزه در خصوص جنبه های نظری جنگ و صلح، نقش فعالیتهای مردمی در برقراری صلح و اهمیت حقوق بین الملل در حفظ صلح و امنیت جهانی گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3