گزارش تصویری مربوط به بازدید مدرسه راهنمایی پانزده خرداد منطقه 12

 

 

بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی پانزده خرداد از منطقه 12 از موزه صلح تهران

 a  b  d  

 

f