فعالیت ها

پروژه یاد یاران

پروژه یاد یاران

Lest we forget!

 

(عیادت و دلجویی از جانبازان بستری و در صورت نیاز پیگیری امور درمانی آنان و تلاش برای حل مشکل خانوادگی و یا اجتماعی آنان)

 

   عیادت از جانبازان شیمیایی بستری در بیمارستان ها و منزل

   عیادت از جانبازان دارای مشکلات خاص خانوادگی یا اجتماعی

lest we forget 111