بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از موزه صلح تهران 1393/07/27