بازدید مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران از موزه صلح تهران 1393/06/12