گزارش نشست "بررسی ابعاد حقوقی-رسانه ای حوادث غزه" در موزه صلح تهران 1393/05/01