چهارمین کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد» در موزه صلح تهران 1393/04/02