بازدید رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از موزه صلح 1393/02/31