بزرگداشت روزجهانی یادبود قربانیان سلاحهای شیمیایی درموزه صلح تهران 1393/02/09