فعالان صلح از کشورهای مختلف جهان در موزه صلح تهران 1393/01/16