بازدید بازیگران کانادایی نمایش «شطرنج با ماشین قیامت» از موزه صلح تهران 1392/11/02