مراسم رونمایی از کتاب "اطلس ضایعات ناشی از گاز خردل" در موزۀ صلح تهران 1391/11/01