دومین کارگاه آموزشی مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه در موزه صلح 1391/07/27