حضور نمایندگان موزه صلح تهران در کنفرانس کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی 1396/09/10