برگزاری ششمین کارگاه شبيه‌سازی شورای امنيت سازمان ملل متحد 1396/06/02