برگزاری نشست سلاح‌های شیمیایی و عوارض آن‌ها بر سلامت در موزه صلح تهران 1396/05/25