برگزاری دوره آموزش مربی با همکاری بنیاد برگهوف، در موزه صلح تهران 1396/02/01