برگزاری پنجمین کارگاه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد 1395/06/04