کارگاه دو روزه‌ «جوانان و پرورش مهارت‌های اجتماعی صلح دوستانه» 1395/06/04