برگزاری دومین نمایشگاه و کارگاه‌های صلح در شمار آید در موزه صلح تهران 1394/04/29