برگزاری مراسم روز ملی قربانیان سلاحهای شیمیایی در موزه صلح تهران 1394/04/08