برگزاری مراسم پاسداشت «روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه» در موزه صلح 1394/04/07