برگزاری کارگاه «صلح در شمار آید» برای اعضای شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان 1393/10/17