برگزاری کارگاه «صلح در شمار آید» برای کارآموزان و کارکنان ایرانی و افغان سازمان مردم‌نهاد نیکُو 1393/09/01