بازدید سفیر بلغارستان از موزه صلح تهران 1394/04/23