عنوان کتاب : قربانیان جنگ 

پدیدآور: مهدی منعم

مترجم : -

انتشارات : تصویر ایران 1388

شابک : 0-0-93894-964-978  

توضیحات : باحمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ  
Ghorbanian