کارگاه تخصصی پنج روزه‌‌ آموزش صلح برگزار شد

دوره آموزشی پنج روزه‌‌ای با عنوان «کارگاه تخصصی آموزش صلح» در تاریخ 17 تا 21 آبان ماه در موزه صلح تهران برگزار شد.کارگاه تخصصی پنج روزه‌‌ آموزش صلح  

این دوره که مقدمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات بنیادین در زمینه صلح بود، بر اساس الگوی تدریس علمی در حوزه مطالعات صلح طراحی شده و با هدف تقویت ظرفیت شرکت‌کنندگان در پرورش فرهنگ صلح ارائه ‌شد. برنامه درسی این کارگاه به‌طور مشترک و با همکاری دو گروه ایرانی و آلمانی در موزه صلح تهران و بنیاد برگهوف آلمان و با همکاری اساتید دانشگاه‌های دو کشور تهیه شده بود و شامل مفاهیم صلح و آموزش صلح، خشونت و عدم خشونت، درگیری و تحول آن، میانجیگری و شهروندی جهانی می‌شد. شیوه برگزاری این کارگاه به صورت مشارکتی، با حضور تسهیل‌گر و با بهره‌گیری از متد‌های آموزشی جدید بود.


در روز نخست که به صلح و آموزش صلح اختصاص داشت تعاریف گوناگون صلح و یادگیری شیوه‌های آموزش صلح بررسی شد. خشونت و پیشگیری از خشونت، عنوان روز دوم بود که طی آن آشنایی با اشکال مختلف خشونت و راهکارهای کاهش آن در خانواده و جامعه مورد بحث قرار ‌گرفت. عنوان روز سوم درگیری و تحول آن بود که شامل بررسی این پدیده به عنوان زمینه‌ای برای تغییر می‌شد و طی آن، عوامل ایجاد و تشدید درگیری و شیوه‌های برخورد سازنده با آن تحلیل شد و سپس در روز بعد شرکت‌کنندگان یک نمونه عملی از انواع درگیری را بررسی کرده و عوامل پیشگیری و روش‌های مدیریت و تبدیل آن را مرور کردند. در روز چهارم مفهوم شهروندی جهانی، ارزش‌ها و محورهای آن مورد مطالعه قرار گرفت. در این روز شرکت‌کنندگان و تسهیل‌گران راهکارهای گسترش ارزش‌های جهان‌شمول و مقابله با دغدغه‌های جهانی را بررسی کرده و به پرورش استراتژی‌های شخصی به‌عنوان راهکاری برای این مشکلات پرداختند. روز پنجم و پایانی این کارگاه به معرفی یک مدل بومی از فعالیت‌های اجتماعی صلح‌محور و همچنین تبادل تجربیات شرکت‌کنندگان به منظور عملی شدن مباحث تئوری روزهای قبل اختصاص داشت.


شرکت‌کنندگان این برنامه، دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون بودند که در سازمان‌های مختلف مردم نهاد به فعالیت مشغول هستند.

برای دیدن عکس‌های این کارگاه اینجا کلیک کنید .