مطالب

  

 تاکید برمشارکت قربانیان جنگ در موزه صلح

 

«چشمان سوخته و سرفه های آنان رساتر از هر سخنی٬ گویای رنجشان می باشد.»

 

تجربیات سایر موزه های صلح در دنیا بویژه موزه صلح هیروشیما نشان دهنده اهمیت مشارکت قربانیان جنگ در تاثیر گذاری پیام موزه است.

چرا که قربانیان جنگ شایسته ترین کسانی هستند که می توانند راویان قابل اطمینان واقعیت های خشن جنگ و سفیران صلح باشند.

بنیان گذاران موزه صلح تهران دریافتند که تاثیر گذارترین٬ مشتاق ترین و مرتبط ترین این بازماندگان٬ جانبازان و قربانیان حملات شیمیایی صدام هستند که بسیاری از آنها پیش از آن نیز به عنوان اعضای داوطلب انجمن حمایت از قرابنیان سلاح های شیمیایی فعالیت میکردند. این گروه از قربانیان بسیار مشتاقند سرگذشت خود را مطرح کنند و به عنوان نماد های زنده خشونت های جنگ٬ داوطلبانه تجارب خود را در موزه برای بازدید کنندگان و نسل جوان باز گو کنند. اکنون آنان به عنوان گنجینه گران بها و نماد های زنده موزه صلح تهران در کنار سایر داوطلبان جوان٬ این وظیفه مهم را بر دوش دارند.