قربانیان سلاح های شیمیایی

 


آیا میدانستید؟

Did-you-know Page 1


درمان مصدومان شیمیایی

Managment-of-Chemical-Casualties


حملات شیمیایی به بیمارستان ها و مراکز درمانی

Gas Attacks on Hospitals


تلفات پنهان جنگ

Hidden-Casualties-of-War


ایـران: قربانیان حملات شیمیایی

Iranvictims-of-chemical-weapons-attacksen


فاجعه سردشـت

sardasht


سرگذشت یک بازمانده: چیمن سعید پور

A-Survuvors-storyChiman-Saeedpour


سرگذشت یک بازمانده: هیرو یگـانه

A-Survuvors-storyHiro-Yeganeh


سرگذشت یک بازمانده: علی جلالـی فـراهانی

A-Survuvors-storyAli-Jalali


جانبازی که زندگی را بدرود گفت: احمد فرجی

A-Veteran-Who-Did-Not-SurvivAHmad-Faraji


ماجرای یک خانواده قربانی جنگ افزارهای شیمیایی: خانواده شافعی

The-Shafei-Family