بازدید پروفسور گرهارد فرایلینگر از موزه صلح تهران 1395/09/20