برگزاری «کارگاه تخصصی آموزش صلح» در موزه صلح 1395/08/17